CREATOR קורא כרטיס הקורא וסדרת המפיצים

CREATOR התמחה ידנית / ממונע כרטיס הקורא / סופר, כרטיס מנפק / הנפקת מכונה במשך שנים רבות. עיין בפריטי המוצרים הבאים:

`motorized card reader)B.png